جوهر اصلی سفید دومینو کدIR252WT

جوهر اصلی سفید دومینو کدIR252WT

مخزن جوهر اصلی سفید دومینو کدIR252WT