نازل Due دومینو 60میکرون

نازل Due دومینو 60میکرون

نازل Due دومینو سری Due و AX